Redefining the Classroom

Campus Life

2012 Games

Volleyball

Oct 19 v. Walsh
Oct 20 v. Malone
Oct 30 v. SVSU
Nov 2 v. Ferris State
Nov 3 v. Grand Valley

Hockey

Oct 11 v. Michigan Tech
Oct 26 v. Michigan State
Oct 27 v. Michigan State
Nov 9 v. Ferris State
Nov 10 v. Ferris State
Nov 16 v. Alabama Huntsville
Nov 17 v. Alabama Huntsville
Nov 23 v. Ohio State- Turkey weekend...open to staff? 
Nov 24 v. Ohio State- Turkey weekend ...open to staff?
Dec 13 v. NMU
Dec 14 v. NMU

Basketball

Oct 27 v. Grace Bible 
Dec 6 v. Malone
Dec 8 v. Walsh